Punkt 5. regulaminu dot. zwrotów kosztów podróży

Uczestnikom, który zaznaczyli taką opcję w formularzu,  zwracane są koszty podróży do Warszawy oraz koszty podróży powrotnej (pociąg, autobus). Uczestnikom skierowanym na Konferencję przez instytucję  koszty zwracane będą na podstawie noty księgowej wystawionej na Organizatora przez te instytucje. Zwrot kosztów podróży uczestnikom indywidualnym następuje na podstawie oryginałów biletów wysłanych pocztą w ciągu 7 dni od odbytej podróży powrotnej (decyduje data stempla pocztowego) i wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

Zobacz pełny Regulamin Udziału w Konferencji